چگونه کمک کنیم؟

شماره شبا

شماره شبا: 680220170001117402929001
به نام موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا

 

شماره حساب

شماره حساب: 70011174029291
به نام موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا

شماره کارت

شماره کارت: 5029087001588386
به نام موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا

ifdaa-22
ifdaa-22